e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski


czwartek, 08 stycznia 2015 22:51

Specjalista radzi: Grzybica wapienna Wyróżniony

Oceń ten wpis
(1 GĹ‚osuj)
Specjalista radzi: Grzybica wapienna nowiny.pl

U pszczó?, a w?a?ciwie czerwi, klasyczn? chorob? jest grzybica wapienna, któr? wywo?uj? zbli?one do siebie gatunki grzybów – otorbielak pszczeli (Ascosphaera apis) i Ascosphaera major. Choroba ta jest do?? powszechna i ?atwa w leczeniu oraz w zwalczaniu. Pszczelarz jest w stanie zdiagnozowa? j? na podstawie objawów klinicznych, nie s? do tego potrzebne ?adne badania laboratoryjne. Je?li hodowca raz zobaczy, jak wygl?da grzybica wapienna, to na przysz?o?? b?dzie wiedzia? z czym ma do czynienia.

 

 

Na grzybic? wapienn? nie choruj? doros?e pszczo?y, jest ona typowa dla czerwia (w postaci larwy wyprostowanej pod zasklepem, albo w fazie przedpoczwarki). Czynnikami zaka?nymi w przypadku chorób grzybiczych s? zarodniki, czyli forma bezp?ciowego rozmna?ania i strz?pki grzybni (namna?anie p?ciowe). Najbardziej podatne na zara?enia zarodnikami, które maj? w?a?ciwo?ci kie?kuj?ce s? larwy cztero- – sze?ciodniowe.

Cho? do niedawna grzybnia wapienna pojawia?a si? w ulach na prze?omie lipca i sierpnia, dzi? jest to typowa choroba ca?oroczna, w przeciwie?stwie do aspergilozy, która jest grzybic? wiosenn? lub np. dro?d?ycy, która wyst?puje jesieni? i zim?. Choroba ma najcz??ciej posta? ?agodn?. Nagle pojawia si? i równie nagle znika.

Grzybnia zbudowana z wielokomórkowych strz?pek, po dostaniu si? do przewodu pokarmowego przerasta larw? od ?rodka. W zale?no?ci od tego z jakimi strz?pkami mamy do czynienia, czerw pszczeli pokrywa puszek bia?y (gdy przero?ni?ty jest grzybni? o cechach m?skich) lub popielato-?ó?ty (gdy mamy do czynienia z grzybni? o cechach ?e?skich). W momencie kiedy na jednym czerwiu pojawiaj? si? obie grzybnie, dochodzi do rozmna?ania p?ciowego i wtedy larwy s? szaro-czarne.

Osnowa mumii czerwi jest twarda, kredowa, ale w odró?nieniu od osnowy grzybicy kamiennej, ?atwo j? rozkruszy? w palcach. Zmumifikowane czerwie, do?? lu?no umieszczone w komórkach s? wynoszone z ula. Mo?na je zobaczy? w formie pojedynczych larw np. przed ulem. Dlatego nie ma problemu ze zdiagnozowaniem tej choroby nawet przez samego pszczelarza.

Grzybica wapienna w rodzinie pszczelej rozwija si? miesi?c. ?ród?em jej zaka?enia jest chory czerw i wszystkie produkty, które zanieczyszczone zosta?y zarodnikami grzyba. Aby pozby? si? grzybicy wapiennej, najlepiej wyj?? pora?ony powy?ej 50 proc. plaster i zlikwidowa? go.

Zarodniki zachowuj? zdolno?ci do zaka?enia nawet 13 lat. Istotn? rol? w rozprzestrzenianiu si? choroby odgrywa matka, dlatego przy zwalczaniu grzybicy nale?y wymieni? matk? pszczel?. Zagro?enie mog? stwarza? te? sami pszczelarze, którzy nie dbaj?c o zachowanie zasad higieny, roznosz? zarodniki podczas przegl?dów. Przyczyny, które sprzyjaj? rozwojowi grzybicy wapiennej w ulach, to:

 

 • os?abienie rodzin (zaniedbania hodowlane i higieniczne);
 • nadmierna wilgotno?? w ulu, szczególnie, gdy istniej? problemy z utrzymaniem odpowiedniej wentylacji;
 • gwa?towne zmiany temperatury (w dzie? gor?co, w nocy zimno);
 • zazi?bienie czerwia;
 • ska?enie ?rodowiska – powoduje spadek odporno?ci (jedn? ze zdolno?ci pszczó? do zwalczania grzybicy s? systemy odporno?ciowe);
 • stres powodowany g?odem, zimnem, inwazjami paso?ytniczymi (szkodniki ulowe dodatkowo s? nosicielami chorób pszczó?, w tym grzybicy wapiennej).

 

Pszczo?y maj? kapitalne warunki do odporno?ci, dlatego nie nale?y im przeszkadza? broni? si? przed grzybicami. Po pierwsze posiadaj? barier? anatomiczno-fizjologiczn?, a wi?c schitynizowan? budow? cia?a. Poza tym pszczo?y produkuj? ?rodki, które potrafi? zahamowa? kie?kowanie zarodników: miód o w?a?ciwo?ciach antybiotycznych i o w?a?ciwo?ciach z nadtlenkiem wodoru, nektar, mleczko pszczele, propolis, który ma gumy, woski, olejki eteryczne. Zdolno?? oczyszczania jest na tyle wysoka, ?e w przypadku pojawienia si? grzybicy wapiennej pszczo?y same sobie z ni? radz?.

 

?ród?o: nowiny.pl

Czytaj 2274 razy
Zaloguj się aby umieszczać komentarze

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

Polecane produkty sklepu pszczelarskiego ! www.sklep.apismart.eu

 • FEEDBEE - zamiennik, substytut py?ku, który dzia?a !

  Feedbee jest wyj?tkowo smacznym i wysoko efektywnym substytutem py?ku dla pszczó?, pochodz?cym z Kanady. Feedbee nie zawiera py?ku kwiatowego, produktów zwierz?cych i sojowych, chemikaliów, lecz wy??cznie naturalne, ro?linne sk?adniki. Jest dok?adnie tak samo od?ywczy jak py?ek kwiatowy. Doskonale odpowiada potrzebom od?ywczym pszczó?. Feedbee nie ma ?adnego wp?ywu na jako?? miodu. Od?ywiane za pomoc? Feedbee pszczo?y rozwijaj? si? szybciej, s? zdrowsze i produkuj? znacznie wi?cej miodu.

  Czytaj więcej...
 • System SPiWS1.0 - Kartony do wysy?ki s?oików z miodem ! [video]

  Je?eli sprzedajesz miód drog? wysy?kow?, poczt? polsk?, lub jakimkolwiek kurierem, to wiesz, ?e najwi?kszym wyzwaniem jest zapakowanie szklanych s?oików tak, aby w nienaruszonym stanie dotar?y do Twojego klienta.

  Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i udost?pniamy Tobie nasz w?asny system opakowania s?oików z miodem dbaj?cy o bezpiecze?stwo wysy?anego miodu. Przedstawiamy system pakowania i wysy?ki s?oików z miodem w wersji Apismart SPiWS 1.0 Skrót SPiWS 1.0 - oznacza Szybkie Pakowanie i Wysy?ka S?oików. Numer 1.0 oznacza, ze jest to pierwsza wersja systemu. W przysz?o?ci zamierzamy ulepsza? system. Aktualizacje b?d? pojawia?y si? pod nowym numerem, a Ty za ka?dym razem otrzymasz od nas informacj?, ze system zosta? ulepszony. System Apismart SPiWS 1.0 ma za zadanie u?atwi? Ci spakowanie i wysy?k? miodów do swoich klientów. System przystosowany jest wymiarami do s?oików 0,9 Litra. Dzi?ki systemowi Apismart SPiWS 1.0 szybko spakujesz i wy?lesz nawet ponad 200 s?oików miodu dziennie bez ?adnego problemu

  Czytaj więcej...
 • Na rozwój Ciasto dla pszczó? Fondant Apifonda

   

  Skorzystaj z NOWEJ OFERTY na ciasto dla pszczó? do podkarmiania wiosennego !

  Czytaj więcej...

Najnowsze artyku?y

 • Dlaczego Feedbee jest lepsze ni? inne tego typu produkty na rynku ?
  Dlaczego Feedbee jest lepsze ni? inne tego typu produkty na rynku ?

  Zrób ciasto z feedee i podaj pszczo?om !


  W czym ten produkt jest lepszy od innych produktów na rynku?


  Feedbee nie da si? porówna? do innych produktów na rynku, poniewa? inne produkty to g?ównie ciasta cukrowe z ma?? ilo?ci? dodatków typu probiotyki, ma?y procent dodatków bia?kowych, czy witamin. Fedbee to proszek o du?ej zawarto?ci bia?ka, tak jak naturalny py?ek. Robi?c z niego ciasto, czy py?ek podajesz pszczo?om bardzo du?? dawk? bia?ka porównywaln? do ilo?ci py?ku wczesna wiosn?. Tak du?y dop?yw pokarmu bia?kowego do rodziny wp?ywa na znacz?cy wzrost czerwienia, odporno?ci i d?ugowieczno?ci pszczó? zimowych. Karmienie Feedbee wiosn? w naturalny sposób wp?ywa na poziom od?ywienia bia?kiem pszczó? i nasycenia ich organizmu witaminami. 
  Tylko Feedbee jest w stanie da? taki efekt !
  W dodatku po przeliczeniu ceny na 1 kg produktu bia?kowego ten produkt wychodzi taniej ni? inne podobne pokarmy cukrowo-bia?kowe do przyspieszania rozwoju wiosennego pszczó? !
  Kolejny argument to aktualne temperatury i przebieg przedwio?nia - w tym sezonie s? bardzo idealne warunki do stymulowania rozwoju wiosennego tego typu produktami.


  Nie czekaj wi?c pomó? swoim pszczo?om rozwin?? si? jak najszybciej i jak najlepiej !To ostatni moment na tego typu dzia?ania !

  feedbee

  KUP TERAZ


  Opinie innych ?rodowisk pszczelarskich na temat tego produktu:
  Do?wiadczenia w?gierskich pszczelarzy z Feedbee
  "opublikowany na portalu czasopisma Pasieki
  "?rednia produkcja miodu przez kolonie karmione preparatem Feedbee: miód wiosenny (owoce i wierzba) 10 kg, rzepak 30 kg, akacja 35 kg (bez produkcji nowych rodzin), miód letni (do s?onecznika) 12 kg. Te ilo?ci wskazuj? wag? miodu po wykonanej pracy. Rodziny, którym nie podawano Feedbee nie dostarczy?y miodu, który mo?na by?o zebra? przed kwitnieniem rzepaku i po kwitnieniu akacji. ?rednia produkcja miodu wynosi?a 18 kg miodu z rzepaku i 30 kg miodu z akacji.

  Pszczo?y karmione preparatem Feedbee s? spokojniejsze; wylatuj? wcze?niej i zbieraj? wi?cej nektaru i py?ków ni? rodziny kontrolne. Zasklepiony i niezasklepiony czerw jest wi?kszy i bardziej ?ci?ni?ty. W ci?gu dnia matki sk?adaj? wi?cej jaj ni? matki w rodzinach kontrolnych.Zauwa?yli?my, ?e pracuj?ce pszczo?y s? okr?glejsze i pe?niejsze. Po okresie kwitnienia akacji nie zaobserwowali?my ?adnego spadku populacji. Pszczo?y karmione Feedbee by?y nadal liczniejsze od przeci?tnej rodziny.

  Nale?y zwróci? uwag? na jeszcze jedn? pozytywn? rzecz: nie zaobserwowa?em ?adnych paso?ytów. Dobra rada dla tych, którzy chcieliby stosowa? Feedbee: przy ka?dym ulu warto ustawi? dodatkowy pusty ul z ramkami z w?z?, tak aby utrudni? pszczo?om gromadzenie si? w roje."
  link do ca?ego artyku?u https://www.pasieka24.pl/index.php/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/19-pasieka-5-2009/209-dowiadczenia-wgierskich-pszczelarzy-z-feedbee

 • Je?eli pszczo?a w styczniu wylatuje, Rzadko pomy?lny rok nam obiecuje..
 • Prawid?owe Karmienie i Dokarmianie Pszczó?

  Jak podkarmia? i dokarmia? pszczo?y

   

  Sezon pszczelarski rozpoczyna si? wraz z nastaniem wiosny. Jednak najwi?ksze znaczenie maj? prace w pasiece, które przeprowadzamy jesieni?, tym samym zabezpieczaj?c nasz? hodowl? przed zimowaniem. W okresie jesiennym nale?y szczególnie zadba?

  o odpowiednie ocieplenie uli oraz prawid?owe zestawienie gniazd.

   

  Zima to bardzo trudny okres dla rodzin pszczelich. Wa?ne jest, aby w tym czasie zapewni? spokój naszym owadom. Nale?y wyeliminowa? ewentualne dzia?anie gryzoni, które mog?yby wyrz?dzi? szkody w hodowli.

   

  Korzystnie przeprowadzona zimowla gwarantuje wzrost liczebno?ci organizmów. Im wi?cej pszczó?, tym zwi?ksza si? ich dzia?anie i si?a, co wp?ywa na efektywn? prac? w okresie letnim. Lipiec i sierpie? to miesi?ce, w których aktywno?? owadów jest najwi?ksza. Aby wszystko mia?o pozytywny przebieg, niezwykle wa?ne jest karmienie pszczó? w optymalnym dla nich czasie.

   

  Podkarmianie i dokarmianie - czym si? ró?ni??

   

  Warto zaznaczy?, ?e podkarmianie a dokarmianie to dwa oddzielne terminy. To bardzo wa?ny, nieod??czny element w prowadzeniu gospodarki pasiecznej.

   

  Podkarmianie

   

  Podkarmianie jest alternatyw? dla naturalnego pokarmu dla ka?dej pszczo?y. T? metod? stosuje si?, gdy pszczo?y posiadaj? zapas pokarmu w gnie?dzie, aczkolwiek w pobli?u nie znajduj? si? ?adne ro?liny pyl?ce, np. wrzos czy gorczyca, które mog?yby dostarczy? swoje py?ki b?d? nektar do ula. Te naturalne sk?adniki od?ywcze stanowi? wa?n? funkcj? dla prawid?owej kondycji, si?y oraz zdrowia naszych organizmów.

   

  W momencie, kiedy py?ek kwiatowy jest niedost?pny w okolicy naszej pasieki, zahamowany jest równie? rozwój czerwiu. Matki zaczynaj? wygryza? larwy, co przyczynia si? do os?abienia ca?ych rodzin. Podkarmia? na czerw mo?na wtedy, kiedy ule zlokalizowane zostan? w miejscu, w którym nieopodal znajduj? si? ró?nego rodzaju py?ki. Ma to na celu pobudzanie pszczelich rodzicielek do intensywnego czerwienia, szczególnie w miesi?cach wiosennych oraz w pierwszej po?owie sierpnia.

   

  Dokarmianie

   

  Dobra kondycja, zdrowie oraz pomy?lne miodobranie - za to wszystko odpowiedzialne s? pszczo?y, które dzi?ki odpowiedniemu zabezpieczeniu, przetrwa?y najzimniejsz? por? roku. Polega ono na uzupe?nianiu pokarmu na zim?. Przede wszystkim w pasiece ka?dego pszczelarza, w tym okresie powinien znajdowa? si? miód. Stanowi on naturalny pokarm dla owadów. Dodatkowo zawiera wa?ne sk?adniki od?ywcze, których brakuje w sztucznych zamiennikach.

   

  Pó?nym latem pszczo?y zbieraj? ostatni py?ek, który magazynuj? w ulu. ?ywi? si? nim tzw. robotnice. Dzi?ki temu magazynuj? go w postaci bia?ka t?uszczowego, co zapewnia im optymalne warunki do prze?ycia zimowli.

   

  Nale?y pami?ta?, ?e ostatni przegl?d i ewentualne uzupe?nienie pokarmu powinni?my przeprowadzi? ciep?? jesieni?, oko?o 15-20 wrze?nia. Wpuszczanie zimnego, mro?nego powietrza do pasieki mo?e stanowi? powa?ne zagro?enie dla owadów, dlatego starajmy si? tego wystrzega?. Cho? mo?e zdarzy? si? tak, i? nawet w tym okresie potrzebna b?dzie interwencja pszczelarza.

   

  Gospodarka pasieczna jesieni?

   

  Sierpie? to miesi?c, w którym dla hodowców rozpoczyna si? ju? przygotowanie do kolejnego sezonu. Rozpoczyna si? on po ostatnim miodobraniu. Kluczowe s? wtedy wszelkie prace w pasiece, które przyczyni? si? do bezpiecznego zimowania.

   

  Dokarmianie pszczó? powinno odbywa? si? zgodnie z zasad? - im wcze?niej, tym lepiej. Pó?ne do?ywianie mo?e skutkowa? mie? negatywny wp?yw na owady, jednocze?nie je os?abiaj?c.

   

  Sposobów do?ywienia naszych organizmów jest wiele - w zale?no?ci od preferencji gospodarza. Warto jednak zaznaczy?, i? ka?d? rodzin? pszczel? nale?y traktowa? indywidualnie.

   

  pszczela rodzina

   

  Cukier jako po?ywienie

   

  Badania udowodni?y, i? pszczo?y ca?kiem dobrze zimuj? na cukrze. Owadom podaje si? go w formie syropu cukrowego(to cukier rozcie?czony z wod? w stosunku 1:1). Jest on w pe?ni trawiony i nie powoduje obci??e? uk?adu pokarmowego owadów. Ponadto nie doprowadza do chorób. Jednak nale?y mie? na uwadze, aby wybiera? cukier dobry jako?ciowo i dobiera? zasób produktu indywidualnie dla ka?dej rodziny.

   

  Uzupe?nienie cukru powinno by? na tyle du?e, aby organizmy by?y wstanie prze?y? okres od wrze?nia do kwietnia. Warto pami?ta?, a?eby pozostawi? tak?e dodatkowy zapas pokarmu, np. na wypadek za?amania pogody b?d? innych przyczyn losowych.

   

  Pokarm p?ynny

   

  Do dyspozycji gospodarza jest równie? pokarm p?ynny w postaci np. gotowych syropów,

  Produkty te charakteryzuj? si? w g?ównej mierze dobrym sk?adem. Zawiera on cukry proste, takie jak m.in: fruktoz? i glukoz?.

   

  Porównywalnie jak tradycyjny cukier, s? bardzo dobrze trawione w organizmie poszczególnej pszczo?y. Ponadto nie powoduj? chorób ani nie s? w ?adnym stopniu szkodliwe. Zauwa?alne jest, i? udzielanie gotowego produktu znacznie zmniejsza nadpobudliwo?? organizmów.

   

  Roztwór ten gwarantuje stuprocentow? ?ywotno?? owadów w czasie zimy. Warunek jaki nale?y spe?ni?, to odpowiednie przygotowanie pasieki do wzgl?dnej pory roku.

   

  ?ywienie pszczó?

   


  Ciasto w?asnej roboty

   

  Zarówno do uzupe?niania pokarmu zim?, jak i podkarmiania latem mo?na u?y? ciasta. Przygotowanie takiej masy nie jest trudne. Je?li chcemy zaoszcz?dzi? czas, istnieje mo?liwo?? zakupu gotowego ciasta.

   

  Sk?adniki, jakie b?d? nam potrzebne to: cukier puder i p?ynny miód b?d? gotowy syrop.

  W zale?no?ci od indywidualnych potrzeb ka?dej z rodzin podaje si? rzadsz? i g?stsz? mas?.

   

  W sprzeda?y znajdziemy ciasta z dodatkiem py?ku kwiatowego i witamin. Py?ek jest bardzo wa?ny, gdy? niczym innym nie jeste?my w stanie go zast?pi?. Szczególnie w okresie zimowym warto wzbogaci? produkty o jego dodatek do po?ywienia organizmów.

  Podkarmiaczki

   

  Podaj?c naszym organizmom roztwory w postaci rozcie?czonego cukru czy syropu warto skorzysta? z naczynia, jakim jest podkarmiaczka. W?ród nich znajdziemy najbardziej powszechne i znane w?ród hodowców podkarmiaczki boczne, czyli ramkowe. Wyró?niamy równie? dennicowe, które umieszcza si? na dnie ula.

   

  Tak przygotowan? ciecz wlewa si? do naczynia za pomoc? konewki b?d? wiadra. Sprawdzaj? si? zarówno w czasie ch?odniejszych pór roku, jak równie? wiosn? i latem, gdy? mog? by? umocowane na zewn?trz i wewn?trz uli. Dodatkowo mo?liwe jest wyposa?enie ich w poide?ka, kiedy niezb?dne jest dopajanie owadów.

   

  Nale?y pami?ta? o regularnym dezynfekowaniu podkarmiaczek. Niedomyte naczynia, gdzie nagromadzi?y si? cukier i woda w nast?pstwie mog? powodowa? gro?ne skutki, jakim jest mi?dzy innymi zaka?enie syropu. Dodatkowo, warto zadba?, aby organizmy mia?y ?atwy dost?p do pojemnika i w pe?ni mog?y wybiera? po?ywienie. Fermentacji cieczy mo?na zapobiec poprzez staranne mycie naczynia b?d? wlewanie gotowego, zag?szczonego syropu.

   

  Podsumowanie

   

  Dla wszystkich owadów najlepszy i niezast?piony pokarm to py?ek kwiatowy i nektar. Pszczo?y potrafi? wykarmi? nim równie? swoje larwy. Dzi?ki pobranemu py?kowi, owady umo?liwiaj? ro?linom proces zap?odnienia, co w efekcie powoduje powstanie owocu. To pi?kne i niepowtarzalne zjawisko. Organizmom tym cz?owiek zawdzi?cza jedn? trzeci? produkcji ?ywno?ci.

   

  Wraz z jesieni? nadchodzi zako?czenie po?ytku g?ównego. Istotnie wa?ne jest zarówno karmienie, jak i podkarmianie organizmów w naszej pasiece. Rodziny pszczele staj? si? zdrowe, silne i odporne na ró?norakie choroby. Nale?ycie przeprowadzone ?ywienie zim? oraz uzupe?nianie pokarmu latem jest gwarantem znakomitych plonów w sezonie. ?ywienie owadów zale?y tylko i wy??cznie od hodowcy. Du?e znaczenie ma w?a?ciwe ustawienie uli, tak, aby pszczo?y w zasi?gu swojego lotu mia?y dost?p do po?ytków.

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprz?t i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.