e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski


wtorek, 23 kwietnia 2013 11:03

Biologiczne i technologiczne mo?liwo?ci ULI Z PIANKI POLIURETANOWEJ Wyróżniony

Oceń ten wpis
(15 głosów)
Ul poliuretowy Ul poliuretowy

Niekiedy wydaje nam si?, ?e produkty pochodz?ce z tradycyjnych uli drewnianych czy s?omianych s? zdrowsze, pszczo?om ?yje si? lepiej w ulach tradycyjnych a nawet, ?e ule poliuretanowe przegrzewaj? si? i daj? znacznie mniej miodu w porwnaniu z ulami tradycyjnymi.
Nic bardziej mylnego, dla przyk?adu przytocz? wyniki bada? prowadzonych w Rosji, ktre dotycz? w?a?nie zg??bienia biologicznych i technologicznych aspektw uli z pianki poliuretanowej.


Dzia?alno??, budownicza pszcz?

Dzia?alno??, budownicza pszcz? aktywnie by?a realizowana przez rodziny pszczele
w ulach z pianki poliuretanowej. W ci?gu sezonu zbudowa?y po 12 ramek z w?z?.
W rodzinach grupy kontrolnej, umieszczonych w ulach tradycyjnych, odbudowa w?zy by?a, co najmniej dwukrotnie ni?sza i wynios?a ok. 5 plastrw.

Wska?nik aktywno?ci zbioru miodu.

Minimalne wska?niki lotnej aktywno?ci w czasie g?wnego zbioru rejestrowano
w 1-ej grupie (tablica 3). W 2-ej grupie opisywany wska?nik by? wy?szy. Natomiast maksymalne wska?niki lotnej aktywno?ci zarejestrowano w?rd rodzin w ulach z pianki poliuretanowej. I tak, lotna aktywno?? w 3-ej grupie wynios?a: 389 szt. w ci?gu 3 minut,
w 4-ej 415 szt. w ci?gu 3 minut. Przy czym opisywany wska?nik by? wy?szy w porwnaniu 1-ej kontrolnej grupy z 3-? grup? o 98% z 4-? grup? o 112%.

Najbardziej pe?nowarto?ciowe robotnice wychowane zosta?y w 3-ej i 4-ej grupie, ktre przynosi?y do ula wi?cej nektaru w wolu miodowym (tablica 3). Wysoki poziom lotnej aktywno?ci, zwi?kszony ci??ar wola miodowego robotnic 3-ej i szczeglnie 4-ej grupy pozwoli?y

uzyska? tak?e maksymalne wska?niki produktywno?ci miodu towarowego. Tak, wi?c
w przeliczeniu na jedn? rodzin? pszczel? w ulach z pianki poliuretanowej wyprodukowano wi?cej w porwnaniu z 1-? grup? (kontroln?) w grupie 3-ej o 11,95 kg, w grupie
4-ej o 22,02 kg.

Tabela 3. Aktywno?? lotna, ci??ar wola miodowego, ilo?? wyprodukowanego miodu.

Grupa

Lotna aktywno?? w ci?gu 3 minut w szt.

Ci??ar wola miodowego w mg

Ilo?? wyprodukowanego miodu

I Grupa

196,0 7,10

40,0 4,05

6,4 1,36

II Grupa

278,0 23,86

45,2 2,39

14,3 2,37

III Grupa

388,6 4,39

48,3 2,35

18,3 2,44

IV Grupa

415,4 7,22

53,7 3,23

26,5 2,40

W ten sposb, analizuj?c wyniki przeprowadzonych bada?, mo?na wyci?gn?? wniosek, ?e przy hodowli w ulach z pianki poliuretanowej pszczo?y s? zdolne utrzymywa? optymalne parametry temperatury w strefie wychowu czerwiu. Ma to pozytywne odzwierciedlenie zarwno na p?odno?ci matek, jak i na wska?nikach aktywno?ci zbioru miodu podczas g?wnego miodobrania. Przy czym stymuluj?ce dokarmianie (syrop cukrowy, apinik) zwi?kszaj? mo?liwo?ci technologiczne uli z pianki poliuretanowej.

Z pszczelarskim pozrowieniem
Pawe? S?k

?rd?o: http://www.beekeeping.orc.ru/Arhiv/a2010/index.htm

(Strona 2 z 2)
Czytaj 22050 razy
Więcej z tej kategorii: « Korpus ula produkcji niemieckiej..
Zaloguj się aby umieszczać komentarze

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.