e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski


wtorek, 23 kwietnia 2013 11:03

Biologiczne i technologiczne mo?liwo?ci ULI Z PIANKI POLIURETANOWEJ Wyróżniony

Oceń ten wpis
(15 głosów)
Ul poliuretowy Ul poliuretowy

Niekiedy wydaje nam si?, ?e produkty pochodz?ce z tradycyjnych uli drewnianych czy s?omianych s? zdrowsze, pszczo?om ?yje si? lepiej w ulach tradycyjnych a nawet, ?e ule poliuretanowe przegrzewaj? si? i daj? znacznie mniej miodu w porwnaniu z ulami tradycyjnymi.
Nic bardziej mylnego, dla przyk?adu przytocz? wyniki bada? prowadzonych w Rosji, ktre dotycz? w?a?nie zg??bienia biologicznych i technologicznych aspektw uli z pianki poliuretanowej.

G?wnym celem bada? by?o okre?lenie:

- Dynamiki rozwoju rodzin pszczelich

- P?odno?ci matek

- Zawarto?ci po?ywienia larwalnego w komrkach larw robotnic

-Warunkw cieplnych w strefie wychowu czerwiu podczas anomalnych temperatur powietrza

- Dzia?alno?ci budowniczej pszcz?

- Wska?nika aktywno?ci zbioru miodu.

Zgodnie z celem bada? stworzono cztery grupy pakietw pszczelich licz?cych 4ramki, dadanta, zgrupowanych zgodnie z zasad? par-analogw. Rodziny 1-ej i 2-ej grupy trzymano w standardowych ulach drewnianych, 3-ej i 4-ej grupy w ulach z pianki poliuretanowej.

Wszystkie badane grupy, co trzy dni by?y dokarmiane syropem cukrowym (1:1) siedmiokrotnie. Rodziny 1-ej grupy (kontrolnej) i 3-ej dostawa?y tylko syrop cukrowy.
Do dokarmiania 2-ej i 4-ej grupy dodawano preparat apinik.

Dynamika rozwoju rodzin pszczelich

Najni?sze wska?niki si?y rodzin rejestrowane by?y w 1-ej grupie w czasie trwania ca?ego do?wiadczenia (tabela 1). W 2-ej grupie zauwa?ono zwi?kszenie danego wska?nika przez wzgl?d na zastosowanie preparatu apinik. W 3-ej i 4-ej grupie zauwa?ono wy?sze wyniki w porwnaniu z 1-? i 2-? grup?. I tak 10 lipca wynios?y one: 20,00,86 w 3-ej grupie
i 26,01,42 w 4-ej grupie, co jest odpowiednio o 5 i 8 uliczek wi?cej w porwnaniu z grupami analogicznymi.


Tabela 1 Ilo?? obsiadanych uliczek

Data

Ilo?? obsiadanych uliczek

I Grupa kontr.

II Grupa

III Grupa

IV Grupa

22.05

4,0 0,10

3,9 0,20

3,9 0,30

4,0 0,20

04.06

6,5 0,47

8,0 0,32

9,0 0,46

10,0 0,60

16.06

10,0 0,50

12,0 0,36

14,0 0,42

16,0 0,58

28.06

12,0 1,20

14,0 1,10

18,0 1,52

20,0 1,14

10.07

15,0 0,56

18,0 0,62

20,0 0,86

26,0 1,42


P?odno?ci matek

Zwi?kszenie p?odno?ci matek w rodzinach pszczelich zauwa?ono we wszystkich grupach w ci?gu ca?ego eksperymentu (wykres 1). Jednak?e najwy?sze wska?niki zanotowano w 3-ej i 4-ej grupie.

Wyhodowanie czerwiu w rodzinach pszczelich zale?y od tego, na ile obficie pszczo?y robotnice karmi? mleczkiem larwy. Na pocz?tku bada? zawarto?? po?ywienia larwalnego
w komrkach z larwami robotnic waha?a si? od 5,29mg0,28mg do 5,34mg0,25mg (tab. 2). Po rozpocz?ciu do?wiadcze? w pierwszym okresie obserwacji 11 czerwca zauwa?ono nieznaczne zmniejszenie tego wska?nika w 1-ej grupie i jego zwi?kszenie w pozosta?ych grupach. Szczeglnie zauwa?alne zwi?kszenie opisywanego wska?nika zarejestrowano
w rodzinach pszczelich, umieszczonych w ulach z pianki poliuretanowej.

Wykres 1. Ilo?? znoszonych jaj na dob?

Zawarto?ci po?ywienia larwalnego w komrkach larw robotnic

Maksymalny poziom zawarto?ci po?ywienia larwalnego w trakcie wszystkich okresw obserwacji zarejestrowano w 4-ej grupie. Pod koniec eksperymentu zawarto?? po?ywienia larwalnego w 4-ej grupie by?a o 1,29 razy wy?sza od analogicznego wska?nika w grupie kontrolnej w 2-ej o 1,21 razy wy?sza w porwnaniu z kontroln? i w 3-ej grupie o 1,1.

Tabela 2. Zawarto?ci po?ywienia larwalnego w komrkach larw robotnic

Data

Ilo?? mleczka w 3dniowych larwach w mg

I Grupa kontr.

II Grupa

III Grupa

IV Grupa

25.05

5,3 0,24

5,3 0,28

5,3 0,12

5,3 0,25

11.06

5,2 0,28

5,6 0,35

6,6 0,14

6,9 0,12

23.06

6,5 0,35

7,1 0,57

7,7 0,20

8,0 0,29

05.07

7,7 0,44

8,2 0,31

8,9 0,15

9,9 0,22

Warunki cieplne w strefie wychowu czerwiu podczas anomalnych temperatur powietrza

Wp?yw systemu wentylacji ula z pianki poliuretanowej podczas anomalnych temperatur powietrza (35-37C) na warunki cieplne w strefie wychowu czerwiu od 7 do 28 lipca 2010 roku zosta? przedstawiony na wykresie 2.

Wykres 2. Temperatura w strefie wychowu czerwiu.

Analiza pokazuje, ?e najbardziej optymalne parametry temperatury w strefie wychowu czerwiu utrzymuj? si? w ulu z pianki poliuretanowej. W tradycyjnym ulu opisywany wska?nik by? wy?szy o 2-3C. W rezultacie, czego ul si? przegrzewa?, co prowadzi?o do rozwarstwiania i obrywania plastrw. Pszczo?y wychodzi?y z gniazda i zwisa?y gronami
z mostka wylotowego. Przy czym du?a cz??? robotnic siada?a na mostku energicznie wentyluj?c gniazdo w celu utrzymania odpowiednich warunkw cieplnych.

(Strona 1 z 2)
Czytaj 22430 razy
Więcej z tej kategorii: « Korpus ula produkcji niemieckiej..
Zaloguj się aby umieszczać komentarze

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.