e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Zgnilec ?agodny, ki?lica

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

Polecane produkty sklepu pszczelarskiego ! www.sklep.apismart.eu

 • System SPiWS1.0 - Kartony do wysy?ki s?oikw z miodem ! [video]

  Je?eli sprzedajesz mid drog? wysy?kow?, poczt? polsk?, lub jakimkolwiek kurierem, to wiesz, ?e najwi?kszym wyzwaniem jest zapakowanie szklanych s?oikw tak, aby w nienaruszonym stanie dotar?y do Twojego klienta.

  Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom i udost?pniamy Tobie nasz w?asny system opakowania s?oikw z miodem dbaj?cy o bezpiecze?stwo wysy?anego miodu. Przedstawiamy system pakowania i wysy?ki s?oikw z miodem w wersji Apismart SPiWS 1.0 Skrt SPiWS 1.0 - oznacza Szybkie Pakowanie i Wysy?ka S?oikw. Numer 1.0 oznacza, ze jest to pierwsza wersja systemu. W przysz?o?ci zamierzamy ulepsza? system. Aktualizacje b?d? pojawia?y si? pod nowym numerem, a Ty za ka?dym razem otrzymasz od nas informacj?, ze system zosta? ulepszony. System Apismart SPiWS 1.0 ma za zadanie u?atwi? Ci spakowanie i wysy?k? miodw do swoich klientw. System przystosowany jest wymiarami do s?oikw 0,9 Litra. Dzi?ki systemowi Apismart SPiWS 1.0 szybko spakujesz i wy?lesz nawet ponad 200 s?oikw miodu dziennie bez ?adnego problemu

  Czytaj więcej...
 • FEEDBEE - zamiennik, substytut py?ku, ktry dzia?a !

  Feedbee jest wyj?tkowo smacznym i wysoko efektywnym substytutem py?ku dla pszcz?, pochodz?cym z Kanady. Feedbee nie zawiera py?ku kwiatowego, produktw zwierz?cych i sojowych, chemikaliw, lecz wy??cznie naturalne, ro?linne sk?adniki. Jest dok?adnie tak samo od?ywczy jak py?ek kwiatowy. Doskonale odpowiada potrzebom od?ywczym pszcz?. Feedbee nie ma ?adnego wp?ywu na jako?? miodu. Od?ywiane za pomoc? Feedbee pszczo?y rozwijaj? si? szybciej, s? zdrowsze i produkuj? znacznie wi?cej miodu.

  Czytaj więcej...
 • Na rozwj Ciasto dla pszcz? Fondant Apifonda

  Skorzystaj z NOWEJ OFERTY na ciasto dla pszcz? do podkarmiania wiosennego !

  Czytaj więcej...

Najnowsze artyku?y

 • Dlaczego Feedbee jest lepsze ni? inne tego typu produkty na rynku ?
  Dlaczego Feedbee jest lepsze ni? inne tego typu produkty na rynku ?

  Zrb ciasto z feedee i podaj pszczo?om !


  W czym ten produkt jest lepszy od innych produktw na rynku?


  Feedbee nie da si? porwna? do innych produktw na rynku, poniewa? inne produkty to g?wnie ciasta cukrowe z ma?? ilo?ci? dodatkw typu probiotyki, ma?y procent dodatkw bia?kowych, czy witamin. Fedbee to proszek o du?ej zawarto?ci bia?ka, tak jak naturalny py?ek. Robi?c z niego ciasto, czy py?ek podajesz pszczo?om bardzo du?? dawk? bia?ka porwnywaln? do ilo?ci py?ku wczesna wiosn?. Tak du?y dop?yw pokarmu bia?kowego do rodziny wp?ywa na znacz?cy wzrost czerwienia, odporno?ci i d?ugowieczno?ci pszcz? zimowych.Karmienie Feedbee wiosn? w naturalny sposb wp?ywa na poziom od?ywienia bia?kiem pszcz? i nasycenia ich organizmu witaminami.
  Tylko Feedbee jest w stanie da? taki efekt !
  W dodatku po przeliczeniu ceny na 1 kg produktu bia?kowego ten produkt wychodzi taniej ni? inne podobne pokarmy cukrowo-bia?kowe do przyspieszania rozwoju wiosennego pszcz? !
  Kolejny argument to aktualne temperatury i przebieg przedwio?nia - w tym sezonie s? bardzo idealne warunki do stymulowania rozwoju wiosennego tego typu produktami.


  Nie czekaj wi?c pom? swoim pszczo?om rozwin?? si? jak najszybciej i jak najlepiej !To ostatni moment na tego typu dzia?ania !

  feedbee

  KUP TERAZ


  Opinie innych ?rodowisk pszczelarskich na temat tego produktu:
  Do?wiadczenia w?gierskich pszczelarzy z Feedbee
  "opublikowany na portalu czasopisma Pasieki
  "?rednia produkcja miodu przez kolonie karmione preparatem Feedbee: mid wiosenny (owoce i wierzba) 10 kg, rzepak 30 kg, akacja 35 kg (bez produkcji nowych rodzin), mid letni (do s?onecznika) 12 kg. Te ilo?ci wskazuj? wag? miodu po wykonanej pracy. Rodziny, ktrym nie podawano Feedbee nie dostarczy?y miodu, ktry mo?na by?o zebra? przed kwitnieniem rzepaku i po kwitnieniu akacji. ?rednia produkcja miodu wynosi?a 18 kg miodu z rzepaku i 30 kg miodu z akacji.

  Pszczo?y karmione preparatem Feedbee s? spokojniejsze; wylatuj? wcze?niej i zbieraj? wi?cej nektaru i py?kw ni? rodziny kontrolne. Zasklepiony i niezasklepiony czerw jest wi?kszy i bardziej ?ci?ni?ty. W ci?gu dnia matki sk?adaj? wi?cej jaj ni? matki w rodzinach kontrolnych.Zauwa?yli?my, ?e pracuj?ce pszczo?y s? okr?glejsze i pe?niejsze. Po okresie kwitnienia akacji nie zaobserwowali?my ?adnego spadku populacji. Pszczo?y karmione Feedbee by?y nadal liczniejsze od przeci?tnej rodziny.

  Nale?y zwrci? uwag? na jeszcze jedn? pozytywn? rzecz: nie zaobserwowa?em ?adnych paso?ytw. Dobra rada dla tych, ktrzy chcieliby stosowa? Feedbee: przy ka?dym ulu warto ustawi? dodatkowy pusty ul z ramkami z w?z?, tak aby utrudni? pszczo?om gromadzenie si? w roje."
  link do ca?ego artyku?u https://www.pasieka24.pl/index.php/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/19-pasieka-5-2009/209-dowiadczenia-wgierskich-pszczelarzy-z-feedbee

 • Je?eli pszczo?a w styczniu wylatuje, Rzadko pomy?lny rok nam obiecuje..
 • Prawid?owe Karmienie i Dokarmianie Pszcz?

  Jak podkarmia? i dokarmia? pszczo?y

  Sezon pszczelarski rozpoczyna si? wraz z nastaniem wiosny. Jednak najwi?ksze znaczenie maj? prace w pasiece, ktre przeprowadzamy jesieni?, tym samym zabezpieczaj?c nasz? hodowl? przed zimowaniem. W okresie jesiennym nale?y szczeglnie zadba?

  o odpowiednie ocieplenie uli oraz prawid?owe zestawienie gniazd.

  Zima to bardzo trudny okres dla rodzin pszczelich. Wa?ne jest, aby w tym czasie zapewni? spokj naszym owadom. Nale?y wyeliminowa? ewentualne dzia?anie gryzoni, ktre mog?yby wyrz?dzi? szkody w hodowli.

  Korzystnie przeprowadzona zimowla gwarantuje wzrost liczebno?ci organizmw. Im wi?cej pszcz?, tym zwi?ksza si? ich dzia?anie i si?a, co wp?ywa na efektywn? prac? w okresie letnim. Lipiec i sierpie? to miesi?ce, w ktrych aktywno?? owadw jest najwi?ksza. Aby wszystko mia?o pozytywny przebieg, niezwykle wa?ne jest karmienie pszcz? w optymalnym dla nich czasie.

  Podkarmianie i dokarmianie - czym si? r?ni??

  Warto zaznaczy?, ?e podkarmianie a dokarmianie to dwa oddzielne terminy. To bardzo wa?ny, nieod??czny element w prowadzeniu gospodarki pasiecznej.

  Podkarmianie

  Podkarmianie jest alternatyw? dla naturalnego pokarmu dla ka?dej pszczo?y. T? metod? stosuje si?, gdy pszczo?y posiadaj? zapas pokarmu w gnie?dzie, aczkolwiek w pobli?u nie znajduj? si? ?adne ro?liny pyl?ce, np. wrzos czy gorczyca, ktre mog?yby dostarczy? swoje py?ki b?d? nektar do ula. Te naturalne sk?adniki od?ywcze stanowi? wa?n? funkcj? dla prawid?owej kondycji, si?y oraz zdrowia naszych organizmw.

  W momencie, kiedy py?ek kwiatowy jest niedost?pny w okolicy naszej pasieki, zahamowany jest rwnie? rozwj czerwiu. Matki zaczynaj? wygryza? larwy, co przyczynia si? do os?abienia ca?ych rodzin. Podkarmia? na czerw mo?na wtedy, kiedy ule zlokalizowane zostan? w miejscu, w ktrym nieopodal znajduj? si? r?nego rodzaju py?ki. Ma to na celu pobudzanie pszczelich rodzicielek do intensywnego czerwienia, szczeglnie w miesi?cach wiosennych oraz w pierwszej po?owie sierpnia.

  Dokarmianie

  Dobra kondycja, zdrowie oraz pomy?lne miodobranie - za to wszystko odpowiedzialne s? pszczo?y, ktre dzi?ki odpowiedniemu zabezpieczeniu, przetrwa?y najzimniejsz? por? roku. Polega ono na uzupe?nianiu pokarmu na zim?. Przede wszystkim w pasiece ka?dego pszczelarza, w tym okresie powinien znajdowa? si? mid. Stanowi on naturalny pokarm dla owadw. Dodatkowo zawiera wa?ne sk?adniki od?ywcze, ktrych brakuje w sztucznych zamiennikach.

  P?nym latem pszczo?y zbieraj? ostatni py?ek, ktry magazynuj? w ulu. ?ywi? si? nim tzw. robotnice. Dzi?ki temu magazynuj? go w postaci bia?ka t?uszczowego, co zapewnia im optymalne warunki do prze?ycia zimowli.

  Nale?y pami?ta?, ?e ostatni przegl?d i ewentualne uzupe?nienie pokarmu powinni?my przeprowadzi? ciep?? jesieni?, oko?o 15-20 wrze?nia. Wpuszczanie zimnego, mro?nego powietrza do pasieki mo?e stanowi? powa?ne zagro?enie dla owadw, dlatego starajmy si? tego wystrzega?. Cho? mo?e zdarzy? si? tak, i? nawet w tym okresie potrzebna b?dzie interwencja pszczelarza.

  Gospodarka pasieczna jesieni?

  Sierpie? to miesi?c, w ktrym dla hodowcw rozpoczyna si? ju? przygotowanie do kolejnego sezonu. Rozpoczyna si? on po ostatnim miodobraniu. Kluczowe s? wtedy wszelkie prace w pasiece, ktre przyczyni? si? do bezpiecznego zimowania.

  Dokarmianie pszcz? powinno odbywa? si? zgodnie z zasad? - im wcze?niej, tym lepiej. P?ne do?ywianie mo?e skutkowa? mie? negatywny wp?yw na owady, jednocze?nie je os?abiaj?c.

  Sposobw do?ywienia naszych organizmw jest wiele - w zale?no?ci od preferencji gospodarza. Warto jednak zaznaczy?, i? ka?d? rodzin? pszczel? nale?y traktowa? indywidualnie.

  pszczela rodzina

  Cukier jako po?ywienie

  Badania udowodni?y, i? pszczo?y ca?kiem dobrze zimuj? na cukrze. Owadom podaje si? go w formie syropu cukrowego(to cukier rozcie?czony z wod? w stosunku 1:1). Jest on w pe?ni trawiony i nie powoduje obci??e? uk?adu pokarmowego owadw. Ponadto nie doprowadza do chorb. Jednak nale?y mie? na uwadze, aby wybiera? cukier dobry jako?ciowo i dobiera? zasb produktu indywidualnie dla ka?dej rodziny.

  Uzupe?nienie cukru powinno by? na tyle du?e, aby organizmy by?y wstanie prze?y? okres od wrze?nia do kwietnia. Warto pami?ta?, a?eby pozostawi? tak?e dodatkowy zapas pokarmu, np. na wypadek za?amania pogody b?d? innych przyczyn losowych.

  Pokarm p?ynny

  Do dyspozycji gospodarza jest rwnie? pokarm p?ynny w postaci np. gotowych syropw,

  Produkty te charakteryzuj? si? w g?wnej mierze dobrym sk?adem. Zawiera on cukry proste, takie jak m.in: fruktoz? i glukoz?.

  Porwnywalnie jak tradycyjny cukier, s? bardzo dobrze trawione w organizmie poszczeglnej pszczo?y. Ponadto nie powoduj? chorb ani nie s? w ?adnym stopniu szkodliwe. Zauwa?alne jest, i? udzielanie gotowego produktu znacznie zmniejsza nadpobudliwo?? organizmw.

  Roztwr ten gwarantuje stuprocentow? ?ywotno?? owadw w czasie zimy. Warunek jaki nale?y spe?ni?, to odpowiednie przygotowanie pasieki do wzgl?dnej pory roku.

  ?ywienie pszcz?


  Ciasto w?asnej roboty

  Zarwno do uzupe?niania pokarmu zim?, jak i podkarmiania latem mo?na u?y? ciasta. Przygotowanie takiej masy nie jest trudne. Je?li chcemy zaoszcz?dzi? czas, istnieje mo?liwo?? zakupu gotowego ciasta.

  Sk?adniki, jakie b?d? nam potrzebne to: cukier puder i p?ynny mid b?d? gotowy syrop.

  W zale?no?ci od indywidualnych potrzeb ka?dej z rodzin podaje si? rzadsz? i g?stsz? mas?.

  W sprzeda?y znajdziemy ciasta z dodatkiem py?ku kwiatowego i witamin. Py?ek jest bardzo wa?ny, gdy? niczym innym nie jeste?my w stanie go zast?pi?. Szczeglnie w okresie zimowym warto wzbogaci? produkty o jego dodatek do po?ywienia organizmw.

  Podkarmiaczki

  Podaj?c naszym organizmom roztwory w postaci rozcie?czonego cukru czy syropu warto skorzysta? z naczynia, jakim jest podkarmiaczka. W?rd nich znajdziemy najbardziej powszechne i znane w?rd hodowcw podkarmiaczki boczne, czyli ramkowe. Wyr?niamy rwnie? dennicowe, ktre umieszcza si? na dnie ula.

  Tak przygotowan? ciecz wlewa si? do naczynia za pomoc? konewki b?d? wiadra. Sprawdzaj? si? zarwno w czasie ch?odniejszych pr roku, jak rwnie? wiosn? i latem, gdy? mog? by? umocowane na zewn?trz i wewn?trz uli. Dodatkowo mo?liwe jest wyposa?enie ich w poide?ka, kiedy niezb?dne jest dopajanie owadw.

  Nale?y pami?ta? o regularnym dezynfekowaniu podkarmiaczek. Niedomyte naczynia, gdzie nagromadzi?y si? cukier i woda w nast?pstwie mog? powodowa? gro?ne skutki, jakim jest mi?dzy innymi zaka?enie syropu. Dodatkowo, warto zadba?, aby organizmy mia?y ?atwy dost?p do pojemnika i w pe?ni mog?y wybiera? po?ywienie. Fermentacji cieczy mo?na zapobiec poprzez staranne mycie naczynia b?d? wlewanie gotowego, zag?szczonego syropu.

  Podsumowanie

  Dla wszystkich owadw najlepszy i niezast?piony pokarm to py?ek kwiatowy i nektar. Pszczo?y potrafi? wykarmi? nim rwnie? swoje larwy. Dzi?ki pobranemu py?kowi, owady umo?liwiaj? ro?linom proces zap?odnienia, co w efekcie powoduje powstanie owocu. To pi?kne i niepowtarzalne zjawisko. Organizmom tym cz?owiek zawdzi?cza jedn? trzeci? produkcji ?ywno?ci.

  Wraz z jesieni? nadchodzi zako?czenie po?ytku g?wnego. Istotnie wa?ne jest zarwno karmienie, jak i podkarmianie organizmw w naszej pasiece. Rodziny pszczele staj? si? zdrowe, silne i odporne na r?norakie choroby. Nale?ycie przeprowadzone ?ywienie zim? oraz uzupe?nianie pokarmu latem jest gwarantem znakomitych plonw w sezonie. ?ywienie owadw zale?y tylko i wy??cznie od hodowcy. Du?e znaczenie ma w?a?ciwe ustawienie uli, tak, aby pszczo?y w zasi?gu swojego lotu mia?y dost?p do po?ytkw.

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprz?t i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.