e-pszczelarz.pl Interaktywny Portal Pszczelarski

Polityka dotycz?ca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plikw Cookies, s?u??cych realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika, przez Apismart Piotr Gierula z siedzib? w Chyrzyna 4.

I. Definicje
 1. Administrator - oznaczaApismart Piotr Gierula z siedzib? w Chyrzyna 4 (37-741 Krasiczyn), NIP: 7952310496, Regon: 180759722, ktra ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczeglno?ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po?rednictwem ktrych U?ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies W?asne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug droga elektroniczn? przez Administratora za po?rednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewn?trzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerw Administratora, za po?rednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stron? internetow? lub aplikacj?, pod ktr? Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia?aj?cy w domeniey www.sklep.apismart.eu
 6. Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie za po?rednictwem, ktrego U?ytkownik uzyskuje dost?p do Serwisu.
 7. U?ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z ktrym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dzenia U?ytkownika. W szczeglno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dze? U?ytkownikw wirusw lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto??.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plikw cookies:
  1. Cookies sesyjne: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? wwczas trwale usuwane z pami?ci Urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.
  2. Cookies trwa?e: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z Urz?dzenia U?ytkownika. Mechanizm cookies trwa?ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.
 3. U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plikw cookies do swojego Urz?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, ktre ze swojej natury wymagaj? plikw cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane s? Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies W?asne w nast?puj?cych celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • i) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • ii) rozpoznania urz?dzenia U?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj? i odpowiednio wy?wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • iii) zapami?tania ustawie? wybranych przez U?ytkownika i personalizacji interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z ktrego pochodzi U?ytkownik;
   • iv) zapami?tania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre?ci;
   • v) rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.
  2. Uwierzyteniania u?ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u?ytkownika w serwisie
   • i) utrzymania sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
   • ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczeglno?ci weryfikacj? autentyczno?ci sesji przegl?darki;
   • iii) optymalizacji i zwi?kszenia wydajno?ci us?ug ?wiadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesw niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci stron internetowych
   • i) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? podstawowe parametry Urz?dzenia U?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
   • ii) poprawnej obs?ugi programu partnerskiego, umo?liwiaj?c w szczeglno?ci weryfikacj? ?rde? przekierowa? U?ytkownikw na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapami?tania lokalizacji u?ytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczeglno?ci dostosowanie dostarczanych informacji do U?ytkownika z uwzgl?dnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i bada? oraz audytu ogl?dalno?ci
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych Serwisu, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.
  6. ?wiadczenia us?ug reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za po?rednictwem Serwisu reklam us?ug i produktw firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpiecze?stwa i niezawodno?ci serwisu
 2. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies Zewn?trzne w nast?puj?cych celach:
  1. Prezentowania tre?ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, ktre s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego:
   • i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzib? w USA]
   • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
  2. Zbierania oglnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych:
   • i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
   • ii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzib? w Warszawie]
   • iii) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie]
   • i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzib? w Szczecinie]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji U?ytkownika z wykorzystaniem narz?dzia internetowej reklamy:
   • i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
  4. Zalogowania do serwisu za pomoc? konta w innym serwisie:
   • i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib? w USA lub Facebook Ireland z siedzib? w Irlandii]
   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
   • iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzib? w Irlandii]
   • iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S. r.l. & Cie, S.C.A z siedzib? w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzib? w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc? serwisw spo?eczno?ciowych:
   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzib? w USA]
   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib? w USA lub Facebook Ireland z siedzib? w Irlandii]
   • iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu]
   • v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzib? w Irlandii]
   • vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzib? w gda?sku]
   • vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzib? w USA]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, ktre s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego:
   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu]
   • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu u?atwienia komunikacji za po?rednictwem strony internetowej Serwisu, ktre s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego:
   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzib? w USA]
  IV. Mo?liwo?ci okre?lenia warunkw przechowywania lub uzyskiwania dost?pu przez Cookies
  1. U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plikw Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeglno?ci w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
  2. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies korzystaj?c z dost?pnych funkcji w przegl?darce internetowej, ktrej u?ywa.
  3. Ograniczenie stosowania plikw Cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej Serwisu.

Niezb?dny sprz?t

Sklep Pszczelarski Produkty:

Tv Pszczelarska

Gospodarka Pasieczna

Hodowla i genetyka

Sprz?t i produkty pszczelarskie

newslettter

ZAPISZ SI? - Prze?lemy Ci nowe artyku?y na maila !
captcha
Regulamin

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.